ಓದುವುದು, ನೋಡುವುದು, ಕೇಳುವುದೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಲಾಗದು | Vishwa kannadi

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮಾಧ್ಯಮಗಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳ ಮೂಲ, ವಾಸ್ತವಿಕತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ…

error: Content is protected !!