ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಏಣಿಕೆ ಮತ್ತೇ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ 7184 ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ಶಿರಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಏಣಿಕೆ | ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸುತ್ತು ಆರಂಭ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ. ಬಿಜೆಪಿ: 55413 ಅಮ್ಮಾಜಮ್ಮ.…

ಹದಿನೇಳನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಏಣಿಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ ಮುನ್ನಡೆ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ಶಿರಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಏಣಿಕೆ | ಹದಿನೆಂಟು ಸುತ್ತು ಆರಂಭ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ. ಬಿಜೆಪಿ: 51289 ಅಮ್ಮಾಜಮ್ಮ.…

ಶಿರಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಹದಿನಾರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಏಣಿಕೆ | ಬಿಜೆಪಿ ಮುನ್ನೆಡೆ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ಶಿರಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಹದಿನಾರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಏಣಿಕೆ | ಹದಿನೇಳನೇ ಸುತ್ತು ಆರಂಭ | ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ. ಬಿಜೆಪಿ: 47608…

ಶಿರಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಹದಿನೈದನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುನ್ನಡೆ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ. ಬಿಜೆಪಿ: 43684 ಅಮ್ಮಾಜಮ್ಮ. ಜೆಡಿಎಸ್: 23051 ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: 41919 ಹದಿನೈದನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ…

ಶಿರಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ | ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ 7870 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ಶಿರಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಏಣಿಕೆ | ಹದಿಮೂರನೇ ಸುತ್ತು ಆರಂಭ: ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ. ಬಿಜೆಪಿ: 37808 ಅಮ್ಮಾಜಮ್ಮ.…

ಶಿರಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ 6895 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ. ಬಿಜೆಪಿ: 34068 ಅಮ್ಮಾಜಮ್ಮ. ಜೆಡಿಎಸ್: 18169 ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: 27173 ಹನ್ನೊಂದನೆ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ…

ಏಳನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ 3325 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ | ಎಂಟನೇ ಸುತ್ತು ಆರಂಭ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ. ಬಿಜೆಪಿ: 21401 ಅಮ್ಮಾಜಮ್ಮ. ಜೆಡಿಎಸ್: 11648 ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: 18076 ಏಳನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ…

ಶಿರಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಆರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಏಣಿಕೆ | ಏಳನೇ ಸುತ್ತು ಆರಂಭ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ. ಬಿಜೆಪಿ: 16909 ಅಮ್ಮಾಜಮ್ಮ. ಜೆಡಿಎಸ್: 10348 ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: 15515 ಆರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ…

ಶಿರಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಐದನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಏಣಿಕೆ | ಆರನೇ ಸುತ್ತು ಆರಂಭ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ. ಬಿಜೆಪಿ: 14206 ಅಮ್ಮಾಜಮ್ಮ. ಜೆಡಿಎಸ್: 8879 ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: 12718 ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 1488 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ…

ಶಿರಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಏಣಿಕೆ | ಐದನೇ ಸುತ್ತು ಆರಂಭ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ. ಬಿಜೆಪಿ: 11770 ಅಮ್ಮಾಜಮ್ಮ. ಜೆಡಿಎಸ್: 6614 ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: 10251 ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 1519 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ…