ತುಮಕೂರು: ಸಚಿವ ಎಂಟಿಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ತುಮಕೂರು: ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಗರ, ಸ್ಥಳಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಭೆ. ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವ ಎಮ್ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ…