ಪಂಚ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ | ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ಪಂಚ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ | ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ನೇರಪ್ರಸಾರ…