ಪಂಚ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ | ರಣಧೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ಪಂಚ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ | ರಣಧೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ…