ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ: ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ: ಡಾ.ಜಿ.ಪರಂ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ತುಮಕೂರು:  ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪವನ ಶಕ್ತಿ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ…

error: Content is protected !!