ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ: ಎನ್ಎಂಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ರೈತನ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ

ಪಾವಗಡ : ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಠ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಹಲವು ತಿಂಗಳು…

error: Content is protected !!