ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಓಲೈಕೆ

ಶಿರಾ: ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಜಾತಿಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ನಾನು ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ…