ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ನಾಮ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ: ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ

ಶಿರಾ : ಪ್ರದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ನೆಲೆ ಕಳೆದು ಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬೆಳೆದ ರಾಷ್ಟೀಯ ಪಕ್ಷದ ಕೇಲವು…