ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ನಾಮ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ: ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ

ಶಿರಾ : ಪ್ರದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ನೆಲೆ ಕಳೆದು ಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬೆಳೆದ ರಾಷ್ಟೀಯ ಪಕ್ಷದ ಕೇಲವು…

ಪಾಪದ ಹಣದಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ಸಿರಾ: ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು  ಎಷ್ಟೇ ಹಣದ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಶಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುವವರಲ್ಲ, ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ…