ಗ್ರಾಹಕರು ಇರುವ ಕಡೆಯೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಶಾಖೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ: ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎನ್.ರಾಜಣ್ಣ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ತುಮಕೂರು: ಗ್ರಾಹಕರು ಇರುವ ಕಡೆಯೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ…

error: Content is protected !!