ಶಿರಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಹದಿನಾರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಏಣಿಕೆ | ಬಿಜೆಪಿ ಮುನ್ನೆಡೆ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ಶಿರಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಹದಿನಾರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಏಣಿಕೆ | ಹದಿನೇಳನೇ ಸುತ್ತು ಆರಂಭ | ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ. ಬಿಜೆಪಿ: 47608…

ಮೊದಲ ಭಾರೀಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಮೊದಲ ಮುನ್ನಡೆ? | ಹದಿನೈದನೇ ಸುತ್ತು ಆರಂಭ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ. ಬಿಜೆಪಿ: 41847 ಅಮ್ಮಾಜಮ್ಮ. ಜೆಡಿಎಸ್: 21907 ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: 38705 ಮೊದಲ ಭಾರೀಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್…

ಶಿರಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ 6895 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ. ಬಿಜೆಪಿ: 34068 ಅಮ್ಮಾಜಮ್ಮ. ಜೆಡಿಎಸ್: 18169 ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: 27173 ಹನ್ನೊಂದನೆ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ…

ಶಿರಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಎಂಟನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಏಣಿಕೆ | ಒಂಬತ್ತನೇ ಸುತ್ತು ಆರಂಭ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ. ಬಿಜೆಪಿ: 24300 ಅಮ್ಮಾಜಮ್ಮ. ಜೆಡಿಎಸ್: 13191 ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: 20327 ಎಂಟನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ…

ಏಳನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ 3325 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ | ಎಂಟನೇ ಸುತ್ತು ಆರಂಭ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ. ಬಿಜೆಪಿ: 21401 ಅಮ್ಮಾಜಮ್ಮ. ಜೆಡಿಎಸ್: 11648 ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: 18076 ಏಳನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ…

ಶಿರಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಆರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಏಣಿಕೆ | ಏಳನೇ ಸುತ್ತು ಆರಂಭ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ. ಬಿಜೆಪಿ: 16909 ಅಮ್ಮಾಜಮ್ಮ. ಜೆಡಿಎಸ್: 10348 ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: 15515 ಆರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ…

ಶಿರಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಐದನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಏಣಿಕೆ | ಆರನೇ ಸುತ್ತು ಆರಂಭ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ. ಬಿಜೆಪಿ: 14206 ಅಮ್ಮಾಜಮ್ಮ. ಜೆಡಿಎಸ್: 8879 ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: 12718 ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 1488 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ…

ಶಿರಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಏಣಿಕೆ | ಐದನೇ ಸುತ್ತು ಆರಂಭ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ. ಬಿಜೆಪಿ: 11770 ಅಮ್ಮಾಜಮ್ಮ. ಜೆಡಿಎಸ್: 6614 ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: 10251 ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 1519 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ…

ಶಿರಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಏಣಿಕೆ | ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತು ಆರಂಭ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ಶಿರಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಏಣಿಕೆ | ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತು ಆರಂಭ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ.…

error: Content is protected !!