ಮೊದಲ ಭಾರೀಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಮೊದಲ ಮುನ್ನಡೆ? | ಹದಿನೈದನೇ ಸುತ್ತು ಆರಂಭ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿ

ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ. ಬಿಜೆಪಿ: 41847

ಅಮ್ಮಾಜಮ್ಮ. ಜೆಡಿಎಸ್: 21907

ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: 38705

ಮೊದಲ ಭಾರೀಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಮೊದಲ ಮುನ್ನಡೆ?, ಹದಿನೈದನೇ ಸುತ್ತು ಆರಂಭ…